>> Welcome to Accounting Department <<

bnACC.gif

1111.jpg

 บัญชีคืออะไร ? 

  มีการพบหลักฐานว่า การบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำ
              
         บัญชีสินค้า  บัญชีค่าแรง   ภาษีอากร   ในเมโสโปเตเมีย   ต่อมาก่อนคริตศตวรรษที่ 14 

         พ่อค้าชาอิตตาเลี่ยนได้พัฒนา  ระบบบัญชีคู่ขึ้นใช้เป็นรั้งแรก ซึ่ง    หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

         ที่เค้าคิดขึ้นนั้นไม่ได้รวบรวม                                       อ่านต่อ.................
                                

          การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..

                      หมวดนี้: การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1)

          แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมิณตามมาตรา 40(1)ตามประมวล
         
          รัษฎากร

                                                                                        อ่านต่อ................ 
                 

           การเป็นนักเรียนที่ดี

                       อาจจะ  งง  กันสักนิด การเป็นนักเรียนที่ดีคืออะไร ในเมื่อเราทุกคนก็ล้วนแต่

            เป็นนักเรียนกันทั้งนั้น แต่การปฏิบัติตนขณะเป็นนักเรียนของแต่ละคนคงแตกต่างกัน วันนี้

            เรามีข้อ สังเกตุสำหรับการเป็นนักเรียนที่ดี มาฝาก      อ่านต่อ................. 

                                                                                                 

สถิติเยี่ยมชม

62236

กิจกรรม

โฆษณา