ทดสอบ V-net

การทดสอบ V-Net
v-Net คืออะไร
 V-Net ย่อมาจาก Vocation National Education Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้ มาตราฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 V-Net เทียบได้กับการสอบ O-Net ของนักเรียนสายสามัญที่จะสำเร็จ การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ มัธยม ปีที่6 

จัดสอบ V-NET โดย
 การสอบ V-NET จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  เรียกโดยย่อว่า “สทศ.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Institute of Educational Testing Service (Public  Organization) เรียกโดยย่อว่า“NIETS”   เว็บไซต์ www.niets.or.thวัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET คืออะไร

(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
(2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ การทดสอบ V-Net
v-Net คืออะไร
 V-Net ย่อมาจาก Vocation National Education Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้ มาตราฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 V-Net เทียบได้กับการสอบ O-Net ของนักเรียนสายสามัญที่จะสำเร็จ การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ มัธยม ปีที่6 

จัดสอบ V-NET โดย
 การสอบ V-NET จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  เรียกโดยย่อว่า สทศ.ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“National Institute of Educational Testing Service (Public  Organization) เรียกโดยย่อว่า“NIETS”   เว็บไซต์ www.niets.or.thวัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET คืออะไร

(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
(2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Account

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี