นายสรวรรธ  ศิริเสนา
ผู้จัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
sorawat@atcc.ac.th
 นางสาวอีฟเวอลีน ชอง
หัวหน้าแผนก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
DEGREE CONFERRED :MASTER OF SCIENCE (COMPUTER INFORMATION SYSTEMS)
อีเมล์ : evelyn@atcc.ac.th
 นายศุภวิชญ์  ขันทวิชัย
หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และครูผู้สอน
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
DEGREE CONFERRED :MASTER OF SCIENCE (COMPUTER INFORMATION SYSTEMS)
teacherwich@atcc.ac.th
 นายวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สารสนเทศทางธุรกิจ)
DEGREE CONFERRED :BACHELOR OF BUSINESS (BUSINESS INFORMATION SYSTEM)
wutthiphat@atcc.ac.thติดต่อสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรภายใน  035-335-873 ต่อ 129