บชม.2/1

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ
1 5831120001 นางสาวรังสิมา เพ็ชร์โทน
2 5831120002 นางสาวชนาภา แช่มชื่น
3 5831120003 นางสาวมินตา นันทะสาน  
4 5831120006 นางสาวเมทินี แก่นโพธิ์
5 5831120007 นางสาวณัฎฐ์นรี คล้ายเกตุ
6 5831120008 นางสาวพรสุดา จันทา
7 5831120009 นางสาวรัตติกาล พรหมสุขันธ์
8 5831120010 นางสาวอรัญญา บุญมาใส
9 5831120011 นางสาวธนภรณ์ ยอดจันทร์