หลักสูตร

  


                                                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจ                                                                                          •   แผนกการบัญชี   (Accounting)   ปวช. 


                                                                                          •   แผนกการบัญชี   (Accounting)   ปวส.                                                                       จุดเด่นของหลักสูตร

                                 
                                                                                           ♦   นักศึกษาทุกคนมีความรู้ทางด้านการบัญชี   ครบถ้วนตามเกณฑ์


                                                                                           ♦   เปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในห้องเรียน  และออกไป


                                                                                                ฝึกงานกับส
ถานประกอบการจริง  


                                                                                            ♦   นักศึกษามีความรู้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน 


                                                                                                 ทำให้เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน  เมื่อจบการศึกษาสามารถ


                                                                                                  ประกอบอาชีพได้จริง