อาจารย์พิมลทิพ วิเศษ


วัน          เวลา

08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

วันจันทร์

3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน บชบ.2/1

2201-2006    ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี (กบ.3/1)

 

 

 

 

 

วันอังคาร

2201-2006  ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี (กบ.3/2)

 

2201-2008 : กระบวนการจัดทำบัญชี (กบ.3/2)

วันพุธ

2201-2006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี (กบ.3/1)

3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน    (บชบ.2/1)

 

2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี

(กบ.3/1)

กิจกรรม

วันพฤหัสบดี

2201-8501 โครงการ (กบ.3/1)

 

2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี (กบ.3/2)

 

วันศุกร์

2201-2008 : กระบวนการจัดทำบัญชี (กบ.3/1)

 

 

 

 

 

วันเสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์