บชบ.2/1

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ
1 5821120001 นางสาวญาณ์สุมินทร์ โกมินทร์
2 5821120002 นางสาวชนกนาถ ศรีสุราษฎร
3 5821120003 นางสาวมินตรา บุตรดาเลิศ
4 5821120004 นางสาวถิรวนนณ จุลพร
5 5821120005 นางสาววรรณัตร์ สุขชูศรี
6 5821120006 นางสาวนิตยา เกตุมุต
7 5821120007 นางสาวกุลนที หอมกระแจะ
8 5821120008 นางสาวสุดารัตน์ รื่นคุณ
9 5821120009 นางสาวณัฐวดี สุภารัตน์
10 5821120011 นางสาวน้ำฝน ประไพพงษ์
11 5821120012 นางสาวฐิติมา แตงพรม
12 5821120013 นางสาวสุมาลี มั่นคง
13 5821120014 นางสาวสุรางคนางค์ บัวเขียว
14 5821120015 นางสาวรัถยารินทร์ อุตรา
15 5821120016 นางสาวยุวักษณ์ นิกรณ์