กบ.3/1

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ
1 5711140001 นางสาวชลธิชา อฆาตยกุล
2 5711140002 นางสาววิมลพรรณ จันภักดี
3 5711140003 นางสาวสุภาพร จำปาหาร
4 5711140004 นางสาวจิราพร สาระเดช
5 5711140006 นางสาวปนัดฐา จันทร์เปรม
6 5711140007 นางสาวนฤมล ภาคีธรรม
7 5711140008 นางสาวอัญชลีพร เจริญเนตร
8 5711140009 นางสาวอธิติญา สีหาปัญญา
9 5711140010 นางสาวสุวนันท์ วีระพงษ์
10 5711140011 นางสาวศิริพร จึงเจริญทรัพย์
11 5711140012 นางสาวขนิษฐา ขำเลิศ
12 5711140013 นางสาวอรุณรัตน์ เกิดสกุล
13 5711140014 นางสาวนภาพร นุชนุม
14 5711140015 นางสาวอนัญญา คำตะวงศ์
15 5711140016 นางสาวธิติญา เฉลียวเลิศ
16 5711140017 นางสาวนิปัจการ บุราณเดช
17 5711140018 นางสาวณัฐชากร เรืองอุไร
18 5711140019 นางสาววีราวัลย์ ดุงสูงเนิน
19 5711140020 นางสาวกัลยาณี ไวทิรา
20 5711140021 นางสาวพรพรรณ ไวทิรา
21 5711140022 นางสาวจันทนี ธนะโชติ
22 5711140023 นางสาวรวิวรรณ สุพงษ์
23 5711140025 นางสาวสุธิตา จีนสิงห์โต
24 5711140027 นางสาวน้ำทิพย์ หอมสุคนธ์
25 5711140030 นางสาวยารุณี คล้ายคลึง
26 5711140031 นายอนุชา เงินศิริ
27 5711140034 นางสาวจุฑารัตน์ สายพิณ
28 5711140035 นางสาวกัญณิกา กัณหะกาญจนะ
29 5711140036 นางสาวกำไล ศรีวิชัย
30 5711140037 นางสาวหทัยรัตน์ ใจคง
31 5711140038 นางสาวรัตนียา ไวยจะรา
32 5711140040 นางสาวโสรยา ชัยหงษา
33 5711140041 นางสาวสกุลรักษ์ ดีแท้
34 5711140043 นางสาวชวนพิศ เฉลิมนัย
35 5711140044 นางสาวสุจิตรา ลากจันทึก
36 5711440015 นางสาวพัชรี       ทองชาติ