กบ.1/1

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5911140001 นางสาวกาญจณ์กนก  ขวัญจิตร์ 
2 5911140002 นายโชคชัย ภาคอุบล
3 5911140003 นายพิชชญาน คงภักดี
4 5911140004 นางสาวพรธิตา แสงทองไทย
5 5911140005 นายมนตรี โค่นกระโทก
6 5911140006 นางสาวชารินีย์ มีศิริ
7 5911140007 นางสาวทัตพิชา ตรีสุคนธรัตน์
8 5911140008 นางสาวดวงกมล แซ่ตัน
9 5911140009 นางสาวจุฑามาศ สุกประเสริฐ
10 5911140010 นางสาววรรณวิษา ชมโชค
11 5911140011 นางสาวธิดาปวีย์ สุดศรีธนานันต์
12 5911140012 นางสาวนภัสร ตรีนิมิตร์
13 5911140013 นางสาวบุษยา เลิกพยัพ
14 5911140014 นางสาวธัญญวรัตน์ ธัญพืชน์
15 5911140015 นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์ศักดิ์
16 5911140016 นางสาวณัฐกมล โพธิ์พรหมศรี
17 5911140017 นางสาววริศรา เสนาพร
18 5911140018 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์คำมี
19 5911140019 นางสาวนริศรา พวงซ้อน
20 5911140020 นางสาวกันยารัตน์ ใยสำลี
21 5911140021 นางสาวทักษพร โพธิรัตน์
22 5911140022 นางสาวอาทิตยา บุญนำมา
23 5911140023 นางสาวพลอย ลุงซอ
24 5911140024 นางสาวภัทราภรณ์ บุตรศรี
25 5911140025 นางสาวจิตรลดา ภาคโชค
26 5911140026 นางสาวณัฏฐกานต์  ทองประสานศรี  
27 5911140027 นางสาวสุภาพร โสภนราพงษ์
28 5911140028 นางสาวณัฐนิฌา ชาญชะโรจน์
29 5911140029 นางสาวอนิสรา สวัสดิสาร
30 5911140030 นางสาวอรวรรณ รัตนโชติ
31 5911140031 นางสาวกนกวรรณ ทัพสกุล
32 5911140032 นางสาวรติมา กะระมะหันต์
33 5911140033 นางสาวศิริรัตน์ ชนะการี
34 5911140034 นางสาวปฤดี ปานะเจริญ
35 5911140035 นางสาวชัญญา บุตรชาติ
36 5911140036 นางสาวสุชานันท์ เถกิงวิโรจน์กุล
37 5911140037 นางสาวจุฑามาศ โมฆรัตน์
38 5911140038 นางสาวทัศชรี พาสุข
39 5911140039 นางสาวอารยา ดั้นดง
40 5911140040 นางสาวอริสรา สุภารัตน์
41 5911140041 นางสาวฉัตรชิตา งามวาจา
42 5911140042 นางสาวพรสวรรค์ โพธิ์พันธ์
43 5911140044 นางสาวภัทรวดี สุขสมโสตร
44 5911140045 นางสาวอรัญญา พุมชะ