กบ.3/2

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ
1 5611120024 นางสาวศิริญา ดีสิน
2 5711140046 นางสาวสุปราณี รุจิอาจ
3 5711140047 นางสาวจิราภรณ์ เกิดเพ็ชร์
4 5711140048 นางสาวรัตนากร มินอนันต์
5 5711140050 นางสาวโชติมนต์ สังข์ผ่อง
6 5711140051 นางสาวประณิฐา นัยเจริญ
7 5711140052 นางสาวจุฑามาศ บุญส่งศรี
8 5711140053 นางสาวณัฐิกา แก้วประไพ
9 5711140054 นางสาวพรธิดา แต่งรุ่ง
10 5711140055 นางสาวอารยา ไกรจรูญ
11 5711140057 นางสาวพรพรรณ พลายแก้ว
12 5711140058 นางสาวอนิสา ธารมัติ
13 5711140060 นางสาวจุฑามาศ รัตนนิพล
14 5711140068 นางสาวศิริลักษณ์ ชูชีพ
15 5711140073 นางสาวภคินี มัดอารีย์
16 5711140079 นางสาวชุติมา ภาคาหาญ
17 5711140080 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทะณีสัย
18 5711140081 นางสาวทิพวรรณ ด้วงคำจันทร์
19 5711140082 นางสาวนิโลบล พนมศร
20 5711140084 นางสาวชนานันท์ มารเสถียร
21 5911140900 นางสาวสุภาพร เนืองทองหลาง   
22 5911140901 นางสาวนัยนา เซ็นน้อย