โครงสร้างบริหาร

                                                       

                                                                                                               
                   
                                                                                                        
                                                                                                 

                            อาจารย์ประกามาศ     ยูซบ             อาจารย์ปารถนา    แสงเพ็ชร            


                                                                                
                                    
                              อาจารย์ชนกพร    จำแนกวุฒิ          อาจารย์จินตนา      ผิวออ่นดี          


                          
                                                                                                 

                             อาจารย์สุภาพร      จันทร์กมล          อาจารย์สุธิมาพร     ประจงกิจ