ข่าวสารแผนก

17 ตุลาคม 2559           ♦ เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

10-20 พฤศจิกายน 2559

          ♦ หยุดการเรียนการสอน (เป็นสถานที่พักนักกีฬา)

พฤศจิกายน 2559

          ♦ นักศึกษาปี 3 ทำโครงการนอกสถานศึกษา
16-25 ธันวาคม 2559           ♦ หยุดการเรียนการสอน (เป็นสถานที่พักนักกีฬา)
22 ธันวาคม 2559           ♦ ศึกษาดูงาน ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา
2-3 มกราคม 2560   ♦ หยุดชดเชยเทศกาลปีใหม่ 2560
25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ♦ นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 สอบ V-net