กบ.1/2

ลำดับ รหัสไประจำตัว ชื่อ
1 591114004ุุ6 นางสาวสุธินี   บุณยทรรพ 
2 5911140047 นางสาวปาณิสรา พลเสนาะ
3 5911140048 นายธนโชติ ทองแพ
4 5911140049 นางสาวสร้อยทิพย์ ประดลชอบ
5 5911140051 นางสาวปาริชาติ สักการะ
6 5911140052 นางสาวมนปริยา แสงแก้ว
7 5911140053 นางสาวอลิษา รอดพ้น
8 5911140054 นางสาวธนารัตน์ ชี้แจง
9 5911140055 นางสาวชาลินี เวียงนนท์
10 5911140056 นางสาวรัชฎาวรรณ กุลวงศ์
11 5911140057 นางสาวธิดารัตน์ ชมรุ่ง
12 5911140058 นางสาวนัฐปันภัสร์ หมวกเอี่ยม
13 5911140059 นางสาวรัชนีกร รื่นสาด
14 5911140060 นางสาวพรนภา วงศ์สนธิ
15 5911140061 นายจักรกฤษ วงศ์สุขชัยกิจ
16 5911140062 นางสาวปาณิสรา ตันสถิตย์
17 5911140063 นางสาวพิกุล สุวรรณกุฏ
18 5911140064 นางสาวกนกกาญน์ อาจประโคน
19 5911140065 นางสาวปิยะนุช อัตติบุต
20 5911140066 นางสาวนภัสสร พุกอนันต์
21 5911140067 นางสาวปาณิสรา ฮวดบำรุง
22 5911140068 นายศุภกิจ จันทร์บัว
23 5911140069 นายภานุวัฒน์ ทุติจันทร์