อาจารย์จินตนา ผิวอ่อนดีวัน          เวลา

08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

วันจันทร์

 

 

3201-8501 : โครงการ (บชบ.2/1)

2201-2007 : การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (กบ.3/1)

 

2201-2103 : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (กบ.2/1)

วันอังคาร

2201-2105 : การบัญชีกิจการพิเศษ (กบ.3/1)

 

 

 

2201-2103 : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (กบ.2/1)

วันพุธ

 

 

 

2201-2105 : การบัญชีกิจการพิเศษ (กบ.3/2)

กิจกรรม

วันพฤหัสบดี

3201-8501 : โครงการ (บชบ2/1)

2201-2007 : การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี(กบ.3/2)

 

 

 

วันศุกร์

 

 

 

 

2201-2007 : การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (กบ.3/1)

2201-2007 : การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี(กบ.3/2)

วันเสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์