บชบ.1/1

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ
1 5921140001 นางสาวรัตนากร อุประ
2 5921140002 นางสาวกานต์ธิดา เทิงสูงเนิน
3 5921140003 นายสาโรจน์ สัญญโรจน์
4 5921140004 นางสาววันวิษา แสงอ่อน
5 5921140005 นายกันตินันท์ เผือกทอง
6 5921140006 นางสาวชนิสรา ชัยพฤกษ์
7 5921140007 นางสาวนัฐฌา หอมใบเนียม
8 5921140008 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ปาน
9 5921140009 นางสาวอินทิรา หอมกรุ่น
10 5921142010 นางสาวเบญจมาศ สาแก้ว
11 5921140011 นางสาวณัฐภรณ์ อสุนีย์ ณ อยุธยา
12 5921140012 นายภริมภัทร ประภาศรี
13 5921140013 นางสาวพัชริดา เงินงาม
14 5921140014 นางสาวรัชทการ จินดา
15 5921140015 นางสาวเกณิกา พงศ์กุหลาบ
16 5921140016 นางสาวรุ่งนภา หลวงโยธา
17 5921140017 นางสาวอภิฤดี พุทธดี
18 5921140018 นางสาวธมนวรรณ ภาคาผล
19 5921140019 นางสาวตะวัน เปรมจิตร