กบ.2/1

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 5711140064 นางสาววรรณิษา ไวยสุขศรี
2 5811140001 นางสาวสุชาดา กองทอง
3 5811140002 นางสาวธิวาพร พูลเกษม
4 5811140003 นางสาวกัลยรัตน์ พลีขันธ์
5 5811140004 นางสาวสุนันทา แกมนิล
6 5811140005 นางสาวพรพิมล เทียมลม
7 5811140006 นางสาวปานประดับ ไวยสุภี
8 5811140007 นางสาวสุวรรณวษา ทั่งทอง
9 5811140009 นางสาวนารีนาถ วรรณศรี
10 5811140010 นางสาวรัชดาภรณ์ พันธุ์สิริภา
11 5811140011 นางสาวนารีรัตน์ จันทรสุคนธ์
12 5811140013 นางสาวฐิติมา ยาจิตต์
13 5811140014 นางสาวสิริพร ถาวรกัลปชัย
14 5811140015 นางสาวณัฐชิตา บำรุงด้วง
15 5811140016 นางสาววรัญญา ทับทอง
16 5811140017 นางสาวศิริรัตน์ หนูสิน
17 5811140020 นางสาวนภามาศ ภูมิลา
18 5811140021 นางสาวรุ่งลัดดา ศรีสวัสดิ์
19 5811140022 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมชะโอด
20 5811140025 นางสาวภัณฑิรา พันธุ์เสี้ยม
21 5811140026 นางสาวธิดา อัสสวาท
22 5811140029 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม
23 5811140030 นางสาวจุรีพร สักการะ
24 5811140031 นางสาวรัชนีการ แพสาหร่าย
25 5811140032 นางสาวอรพรรณ โฉมดี
26 5811140033 นายวชิรวิทย์ กลิ่นเจริญ
27 5811140035 นายธนาธรณ์ นิ่งทอง
28 5811140036 นางสาวจิราพร แสนสี
29 5811140037 นางสาวรัชตา จินดาอินทร์
30 5811140038 นางสาวนัฐวดี แจ่มฟ้า
31 5811140044 นางสาวพัชรีพร หล่องบุตรศรี
32 5811140045 นางสาวนิภาพร อโน
33 5811140046 นางสาวจิรพรรณ ศิริครุฑ
34 5811140047 นางสาวจุฑารัตน์ เพลงสันเทียะ
35 5811140052 นางสาวณิตญา แช่มช้อย
36 5811140054 นางสาวทิพวรรณ ปุยละเทิม
37 5811140055 นางสาวอมรรัตน์ หัสดี
38 5811140056 นางสาวอัจฉราภรณ์ อุดหนองเลา
39 5811140057 นางสาวมนฑกานติ์ มัจฉา
40 5811140058 นางสาวรุ่งนภา แก้วประสิทธิ์
41 5811140059 นางสาวชมพูนุช จิตสบาย
42 5811230013 นางสาวพลอยไพลิน ทองไทย
43 5811710028 นางสาวกุลธิดา หามนตรี
44 5811710029 นางสาวจันทนา อยู่รอง
45 5812140014 นางสาวชลธิภา เกยค้างพลู