We Are COMIT Dept.

COMIT ATCC พาณิชย์นอก


สมัครเรียน ATCC
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
 'สายอาชีพ สร้างอนาคต' 

 กู้เรียน กยศ. ได้ ทุกคน 
 ผ่อนชำระค่าเทอมได้ตลอดหลักสูตร 
 เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ห้องเรียนพร้อมสร้างความรู้ 
 เรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำ 
เรึยนคอม เรียนไอที เรียนมัลติ เรียนสารสนเทศ มีงานทำแน่นอน พื้นฐานของการทำงาน ล้วนแล้วต้องมีทักษะด้านนี้
 อาจารย์ COMIT ให้คำปรึกษาดูแลดังลูกหลาน 

AYUTTHAYA TECHNOLOGICAL COMMERCIAL COLLEGE

 

ATCC News

บทความล่าสุด

แจ้งกำหนดการ ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2566
สร้างโดย : ATCC
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ขอถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกําหนดการดําเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 2/2566 พร้อมตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ด้วยวิทยาลัยฯ จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 จึงขอแจ้งกําหนดการ ดําเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ทราบ ดังนี้
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศ
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายตำแหน่ง
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
สร้างโดย : ATCC
นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท ความเป็นเลิศทางวิชาการ แบบต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ขอรับทุกการศึกษา
สร้างโดย : ATCC
ผู้รับใบอนุญาติ ดร.สมจิตร ศิริเสนา มอบสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาที่ออกฝึกงาน จึงดำเนินการทำประกันกลุ่ม เฉพาะโรคโควิด-19 ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2564
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ,เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า จำนวนหลายอัตรา
สร้างโดย : ATCC
พาณิชย์นอก

COMIT News

สถิติเยี่ยมชม

11940