Computer LAB

สถิติเยี่ยมชม

6216

Presentation COMIT

 

 

ATCC News

บทความล่าสุด

แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ทราบ ดังนี้
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศ
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายตำแหน่ง
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัย จะปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลังจากสอบปลายภาค จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
สร้างโดย : ATCC
นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท ความเป็นเลิศทางวิชาการ แบบต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ขอรับทุกการศึกษา
สร้างโดย : ATCC
ผู้รับใบอนุญาติ ดร.สมจิตร ศิริเสนา มอบสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาที่ออกฝึกงาน จึงดำเนินการทำประกันกลุ่ม เฉพาะโรคโควิด-19 ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2564
สร้างโดย : ATCC
ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ,เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า จำนวนหลายอัตรา
สร้างโดย : ATCC
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ยังไม่สามารถจัดได้ จึงทำให้ทางวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดพิธีการรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ และเมื่อทางจังหวัดมีคำสั่งให้จัดกิจกรรมได้ ทางวิทยาลัยจะกำหนดวันในการจัดพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษาทราบโดยทันที
สร้างโดย : ATCC
แจ้งกําหนดการดําเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิทยาลัยฯ จะปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงขอแจ้งกําหนดการ ดําเนินงานในระหว่างปิดภาคเรียนให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบ
สร้างโดย : ATCC
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2564
สร้างโดย : ATCC
พาณิชย์นอก

COMIT News