ATCC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Ayutthaya Technological Commercial College

********************
ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  คลิก

********************
|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา | ติดต่อเรา

   
  

ปวช.
 รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
-สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างยนต์
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

ปวส.
 รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง)
-สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)
 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

  ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
  ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ระบบประกันคุณภาพภายใน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
  ตารางการใช้บริการสถานที่
  A:PSIS:
  B:PSIS:
  e-Portfolio
  แผนการจัดการเรียนรู้

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(COM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

Download
• คู่มือการดาวน์โหลด ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
• Logo ATCC (PSD)

คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ ATCC AMS
• คู่มือ AMS 2016

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ข่าวสารวิทยาลัย
หลักฐานการสมัครเรียน
ข่าวสารวิทยาลัย
สร้างโดย : ATCC
เมื่อ : 2017-12-30 22:01:58 6151 0
ตารางค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2019-02-10 14:00:41 582 0 Approve
กำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 2/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2019-02-10 13:38:55 312 0 Approve
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
เมื่อ : 2018-09-20 13:48:39 444 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:46:20 674 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 1/2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:39:58 452 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:23:48 703 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-09-05 07:34:45 491 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-06-04 11:04:31 893 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-05-31 14:11:00 716 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า
เมื่อ : 2018-05-31 13:55:24 625 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ด่วน!!!!!!! ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ : 2018-05-08 10:56:55 870 0 ข่าวสาร (Event) Approve
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-01-30 16:08:59 1095 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

ทั้งหมด


โฆษณา
รอบรั้ววิทยาลัย
ค้นหา 
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2019-05-26 21:10:03 104 0
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2019-05-20 06:18:46 103 0
MAC EDUCATIONอบรมการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2019-04-29 15:38:35 99 0
ครูและบุคลากรร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประจำปี 2562
เมื่อ : 2019-04-18 12:30:51 120 0 รอบรั้ววิทยาลัย
รับการตรวจประเมินขอเปิดสาขาใหม่ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสติกส์
เมื่อ : 2019-04-03 15:09:57 149 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-03-18 15:50:19 227 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมอวยพรวันเกิด ผู้รับใบอนุญาต ดร. สมจิตร ศิริเสนา
เมื่อ : 2019-03-07 09:52:51 223 0 รอบรั้ววิทยาลัย
งานสานสัมพันธ์น้องพี่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 2 ชั้น 5
เมื่อ : 2019-02-22 18:17:46 248 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การตรวจประเมินวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 ณ ห้องรับรองการประเมิน
เมื่อ : 2019-02-13 10:51:57 270 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-02-11 19:56:29 265 0 รอบรั้ววิทยาลัย
โครงการเสริมสร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-02-11 19:51:51 237 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ทัศนศึกษาดูงาน 'วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา'
เมื่อ : 2019-02-04 08:42:39 309 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
เมื่อ : 2019-01-31 10:06:00 272 0 รอบรั้ววิทยาลัย
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่าง 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235 และห้อง 236 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-01-31 10:02:55 237 0 รอบรั้ววิทยาลัย
สวัสดีปีใหม่ 2562 กระชับมิตร พาณิชยการ “รุ่นเล้าไก่” 🐔
เมื่อ : 2019-01-23 15:01:47 251 0 รอบรั้ววิทยาลัย
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่าง 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235 และห้อง 236 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-01-22 15:54:58 271 0 รอบรั้ววิทยาลัย
👨🏻‍🏫 วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๒ 👩🏻‍🏫 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
เมื่อ : 2019-01-16 13:46:18 284 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562
เมื่อ : 2019-01-12 19:07:43 357 0 รอบรั้ววิทยาลัย
นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-12-21 08:57:03 338 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมช่วยงาน 'กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา' 14-16 ธันวาคม ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
เมื่อ : 2018-12-17 12:09:54 321 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมร่วมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา กับ มหาวิทยาลัย Lushan ประเทศจีน ในการร่วมกันจัดการศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาภาษาต่างประเทศ
เมื่อ : 2018-12-17 12:04:21 339 0 รอบรั้ววิทยาลัย
'โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด' ของนักศึกษาวิชาทหารวิทลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-12-14 09:42:32 530 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 'สาขาช่างอุตสาหกรรม' ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2018-12-03 11:56:27 343 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 'สาขาการบัญชี การตลาด ภาษาต่างประเทศ' ด้วยวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันนี้
เมื่อ : 2018-12-02 15:14:25 294 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 'สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จัดนิทรรศการโชว์ผลงานการเรียนการสอนบางส่วนให้ผู้ปกครองได้รับชม'
เมื่อ : 2018-11-28 15:46:40 353 0 รอบรั้ววิทยาลัย

ทั้งหมดCopyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.470215 sec.