1. ประวัติวิทยาลัยฯ

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  เดิมชื่อ  โรงเรียนพณิชยการอยุธยา  และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา  อีกครั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  สังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1715/2521 โดยเปิดสอนหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ โดยมี นางสาวสมจิตร ศิริเสนา เป็นผู้รับใบอนุญาต

            ปลายปี ๒๕๒๐ ความคิดมุ่งหวังให้เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เรียนสายวิชาชีพ เป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งโรงเรียนขนาดเล็กๆ ขึ้น ด้วยความตั้งใจจริงที่จะทํางานด้านการศึกษา จึงเริ่ม ดําเนินการรับสมัครทั้งครูและนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๑ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว ๒ หลัง บนเนื้อที่ ๒ ไร่เศษ ริมถนนโรจนะ ซึ่งดําเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน นักเรียนรุ่นแรก ๓๑๕ คน ผู้บริหาร และครู ๑๗ คน ต้องเผชิญสภาพลมฟ้าอากาศ เมือฝนตกพายุมาต้องหอบข้าวของหลบหาที่กําบัง แต่ก็ผ่าน อุปสรรคได้ด้วยดี ทําให้เกิดความคิดว่า เมื่อริเริ่มงานใดต้องให้สําเร็จและก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง จึงเริ่มสร้างตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการจนถึงขณะนี้มีที่ดินรวม ๑๑ ไร่เศษ อาคารเรียน 4 หลัง

            เกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังขปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานเจิมป้ายชื่อโรงเรียน “พณิชยการอยุธยา” ปี ๒๕๒๓ ต่อมาในปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) เสด็จเป็น องค์ประธานพิธีประทานประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานถึง ๕ ครั้ง ปี ๒๕๕๕ ได้รับโล่ทองคําโรงเรียนรางวัล พระราชทานครั้งที่ ๕ จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงถึงความ ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าทุกรุ่น แม้จะสําเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ยังคง แวะเวียนมาให้กําลังใจเสมอมา

            ถึงวันนี้ เราจะยังคงมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อไปเพื่อเข้าสู่ระดับสากล เพราะเราตระหนัก ดีว่า “ชาติจะเจริญไม่ได้ ถ้าคนในชาติขาดการศึกษา”

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ  11  ไร่เศษ  มีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ   จังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้  ติดต่อ   จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ   จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ   จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (รหัสสถานศึกษา 1314100024)
ที่ตั้ง  เลขที่  94  หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000
โทรศัพท์ 0-3533-5873   โทรสาร 0-3533-5873  ต่อ 100
Website  www.atcc.ac.th   E - mail  atcc.ac.th@gmail.com