1. ประวัติวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  เดิมชื่อ  โรงเรียนพณิชยการอยุธยาและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทคนิค พณิชยการอยุธยา  อีกครั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  สังกัดส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2521 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1715/2521 โดยเปิดสอนหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ โดยมี นางสาวสมจิตร ศิริเสนา เป็นผู้รับใบอนุญาต วิชาที่เปิดสอนคือ  วิชาพาณิชยกรรม   

วันที่ 5 มกราคม 2561 ได้รับการแต่งตั้งจาก วิทยาลัยการรถไฟหลิ่วโจว (Liuzhou Railway Vocational Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้เป็นวิทยาเขตของ วิทยาลัยการรถไฟหลิ่วโจว ในประเทศไทย ในชื่อ “Liuzhou Railway Vocational Technical Ayutthaya Campus” เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบ “ทวิ วุฒิ” ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขา Railway engineering technology และ Railway signal auto control


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (รหัสสถานศึกษา 1314100024)
ที่ตั้ง  เลขที่  94  หมู่ที่ 6 ถนนโรจนะ  ต าบลไผ่ลิง  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000
โทรศัพท์ 0-3533-5873   โทรสาร 0-3533-5873  ต่อ 100
Website  www.atcc.ac.th   E - mail  atcc.ac.th@gmail.com  

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ  11  ไร่เศษ  มีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ   จังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้  ติดต่อ   จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ   จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ   จังหวัดสุพรรณบุรี