4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ห้องเรียน  ห้องประกอบ โรงฝึกงาน จำนวนอาคารเรียนทั้งสิ้น 8 หลัง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาคารหลังที่ 1  อาคารอำนวยการ  ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ คือ

                   ชั้นที่ 1 ห้องทะเบียนและการเงิน

อาคารหลังที่ 2  อาคารแผนกคอมพิวเตอร์

                   ชั้นที่ 1 ห้อง ทู บี นัมเบอร์วัน

ห้องคลินิกคุณธรรม

                   ชั้นที่ 2  ห้องผู้รับใบอนุญาต

                             ห้องเกียรติยศ

                             ห้องประชุมสัมมนา 1

                             ห้องสมุด

                    ชั้นที่ 3  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

                    ชั้นที่ 4  ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

                    ชั้นที่ 5  ห้องประชุมสัมมนา 2

อาคารหลังที่ 3  อาคารฝ่ายวิชาการ

                   ชั้นที่ 1  ธนาคารโรงเรียน

                               ห้องประชาสัมพันธ์

                             มินิมาร์ท

                   ชั้นที่ 2  ห้องวิชาการ

                             ห้องเรียนแผนกสามัญ

                             สำนักงานการศึกษาโครงการพิเศษ

                    ชั้นที่ 3  งานระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพและวิจัย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ห้องแนะแนวประชาสัมพันธ์

ห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 

อาคารหลังที่ 4   อาคารแผนกบริหารธุรกิจ

                   ชั้นที่ 1  ห้องพัสดุ 1 ห้อง

                             ห้องพยาบาล 1 ห้อง

                             ห้องเขียนแบบ 1 ห้อง    

                             ห้องเรียน 4 ห้อง

                               ห้องรักษาดินแดน/สภานักศึกษา

                    ชั้นที่ 2   ห้องเรียน  3 ห้อง

                   ชั้นที่ 3   ห้องปฏิบัติสำนักงาน 1 ห้อง

                                ห้องพิมพ์ดีด 8 ห้อง

อาคารหลังที่ 5   อาคารแผนกช่างอุตสาหกรรม

                   ชั้นที่ 1 แผนกช่างกลโรงงาน

                   ชั้นที่ 2  แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

                   ชั้นที่ 3 แผนกช่างไฟฟ้า

                   ชั้นที่ 4  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาคารหลังที่ 6   อาคารแผนกบริหารธุรกิจและสายสามัญสัมพันธ์

                   ชั้นที่ 1  ห้องประชุมวรรณวิทย์

                               ห้องพักครูพลานามัย

                              โถงเอนกประสงค์

                             ห้องสหการ

                   ชั้นที่ 2  ห้องพักครูแผนกการตลาด 1 ห้อง

                             ห้องเรียน 8 ห้อง

                   ชั้นที่ 3  ห้องพักครูแผนกเลขา/สามัญสัมพันธ์ 2  ห้อง

                             ห้องเรียน 6 ห้อง

                   ชั้นที่ 4  ห้องพักครูแผนกการบัญชี 2 ห้อง

                               ห้องเรียน 8 ห้อง

                    ชั้นที่ 5  ห้องประชุมจำนวน 2 ห้อง

                               ห้องโสตทัศนศึกษา

อาคารหลังที่ 7   อาคารแผนกช่างยนต์

          ชั้นที่ 1  ห้องปฏิบัติการแผนกช่างยนต์และห้องปฏิบัติการสาขาวิชา

                     เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

                             ชั้นที่ 2  ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง

                             ชั้นที่ 3  ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง

                             ชั้นที่ 4  ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง

อาคารหลังที่ 8   อาคารแผนกช่างเชื่อม

                             ชั้นที่ 1  ห้องปฏิบัติการช่างเชื่อม

                             ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็นและปรับอากาศ

                             ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า

นอกจากนี้มีลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง ซึ่งใช้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง  สนามบาสเกตบอล  สนามตะกร้อ  สนามวอลเล่ย์บอล  สนามเปตอง  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกายและบริการชุมชนภายนอก  มีโรงอาหารบริเวณด้านหลังอาคาร