ประเภทวิชาอุตสาหกรรม:

ปวช. ภาคปกติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม:
-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน , -สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง , -สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , -สาขาวิชาช่างยนต์

ปวส. ภาคปกติ และภาคทวิภาคี
คุณสมบัติของผู้สมัคร:  รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม:
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง) , -สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) , -สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) , -สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)

ปวส. สมทบ
-สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)