ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ปวช. ภาคปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   - สาขาวิชาช่างยนต์ 
   - สาขาวิชายายยนต์ไฟฟ้า

ปวส. ภาคปกติ และภาคทวิภาคี
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
   - สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)
   - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า)

ปวส. สมทบ (ภาควันอาทิตย์)
   - สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)