การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

วิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง (รหัสขึ้นต้นด้วย 67) 

สำหรับวิธีการ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้วย Username Password ของทั้ง 4 ระบบ ของนักศึกษา รหัสขึ้นต้นด้วย 67 ดังนี้

  1. ระบบ Internet
  2. ระบบ Email (@atcc.ac.th)
  3. ระบบ OLM (Online Learning Manage)
  4. ระบบ SISA (Website)

1. การเข้าใช้งานระบบ Internet (Username Password)

     รูปแบบ
     ชื่อผู้ใช้คือ       รหัสนักศึกษา 11 หลัก
     รหัสผ่านคือ    วัน/เดือน/ปีเกิด

     ตัวอย่าง
     ชื่อผู้ใช้            67XXXXXXXXX
     รหัสผ่าน         12/12/2550

2. การเข้าใช้งานระบบ Email (@atcc.ac.th) (Username Password)

     รูปแบบ
     ชื่อผู้ใช้คือ       รหัสนักศึกษา 11 หลักตามด้วย @atcc.ac.th
     รหัสผ่านคือ    Atccวัน/เดือน/ปีเกิด

     ตัวอย่าง
     ชื่อผู้ใช้            67XXXXXXXXX@atcc.ac.th
     รหัสผ่าน        Atcc12/12/2550

3. การเข้าใช้งานระบบ OLM (Online Learning Manage) (Username Password)

     รูปแบบ
     ชื่อผู้ใช้คือ      รหัสนักศึกษา 11 หลัก
     รหัสผ่านคือ   รหัสนักศึกษา 11 หลักตามด้วย #65Atcc

     ตัวอย่าง
     ชื่อผู้ใช้           67XXXXXXXXX
     รหัสผ่าน        67XXXXXXXXX#65Atcc

4. การเข้าใช้งานระบบ SISA (Username Password)

     สำหรับนักศึกษา-รูปแบบ
     ชื่อผู้ใช้คือ      รหัสบัตรประชาชนนักศึกษา 13 หลัก
     รหัสผ่านคือ   รหัสบัตรประชาชนนักศึกษา 13 หลัก

     สำหรับผู้ปกครอง-รูปแบบ
     ชื่อผู้ใช้คือ     รหัสบัตรประชาชนผู้ปกครอง 13 หลัก
     รหัสผ่านคือ  รหัสบัตรประชาชนผู้ปกครอง 13 หลัก

     ตัวอย่าง
     ชื่อผู้ใช้          114XXXXXXXXXX
     รหัสผ่าน       114XXXXXXXXXX

กรณีที่เป็นนักศึกษาศิษย์เก่า ปวช. ต่อ ปวส. เรียนต่อเนื่อง ใช้รหัสผ่านเดิม***หากนักศึกษาท่านใดยังไม่มี User หรือ ไม่สามารถเข้าระบบสารสนวิทยาได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอน กรอกข้อมูล หรือส่ง Link ให้นักศึกษา กรอกแบบฟอร์มขอสร้าง User & Password หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล ได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 3 

*** แจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศคลิก