ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ปวช. ภาคปกติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม:
-สาขาวิชาการบัญชี , -สาขาวิชาการตลาด , -สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ , -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. ภาคปกติ และภาคทวิภาคี
คุณสมบัติของผู้สมัคร:  รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ:
-สาขางานการบัญชี , -สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ , -สาขางานดิจิทัลมีเดีย, -สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปวส. สมทบ
-สาขางานการบัญชี , -สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ , -สาขางานดิจิทัลมีเดีย