ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ,เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า จำนวนหลายอัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

1. ครูสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 23-45 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสำเร็จการศึกษาสาขา อิเล็กทรอนิกส์ , เมคคาทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และมีทักษะในการใช้โปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- อายุ 23-45 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาทางด้าน Programmer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถทางด้าน Programmer หรือเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

*หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา มัลติมีเดีย ,กราฟิกดีไซน์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ
- มีความเคารพต่อกฎหมาย และกฏระเบียบขององค์กร
- มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกง
- มีความขยันในหน้าที่การงาน ในฐานะทำงานครู
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น ที่สามารถนำมาปรับปรุง และพัฒนาระบบ ระเบียบการเรียนการสอน
- มีความเสียสละ และมีความเมตตา เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น
- มีความเคารพในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- สามารถเริ่มงานได้ทันที


3. เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 23-45 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีใจรักงานด้านแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา
 

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 25-45 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคได้ มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน มีใจรักบริการ
หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ ตำแหน่งครูผู้สอน ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล atcc@atcc.ac.th หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC