3. ขั้นตอนการขอจบการศึกษา

ขั้นตอนการขอจบการศึกษา

1. ห้ามแยกใบแสดงผลการเรียนและแบบคําร้องขอจบการศึกษาออกจากกัน
2. นักศึกษาควรถ่ายเอกสารหรือคัดลอกใบแสดงผลการเรียนเก็บไว้ตรวจสอบความถูกต้อง
3. กรอกแบบคําร้องขอจบการศึกษาด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องและชัดเจน ชื่อบิดา - มารดา พร้อมคํานําหน้านาม ถ้ามียศเขียนคํา เต็มให้ถูกต้อง ใส่ให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชน
4. เขียนรหัสนักศึกษาไว้ที่มุมบนขวามือของใบแสดงผลการเรียนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบแสดงผลการเรียน ดังนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดการันต์ของ ชื่อ, นามสกุล, วัน เดือน ปี เกิด, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ชื่อบิดา มารดา, คํานําหน้านาม, สถานศึกษาเดิม, จังหวัดของสถานศึกษาเดิม และวันเดือนปีที่สําเร็จการศึกษา ถ้าพบข้อผิดพลาด ให้ใช้ปากกาสีแดงขีดฆ่าตรงส่วนที่ผิด แล้วเขียนข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนลงไปพร้อมทั้งเซ็นชื่อกํากับ
- ข้อมูลผลการเรียน (ตรวจสอบผลการเรียนให้ละเอียดและถูกต้อง ถ้าสงสัยว่ารายวิชาใดไม่มีการแก้ไขผลการเรียนให้ ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน โดยด่วน! มิฉะนั้นจะถือว่าผลการเรียนทั้งหมดถูกต้องแล้ว)
6. ส่งเอกสารการขอจบ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ส่งภายในวันที่.........................พร้อมกันทั้งห้อง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รวบรวม
รูปถ่ายที่ถูกต้อง
        6.1 ถ้าเป็นรูปสี ฉากด้านหลังต้องเป็นสีฟ้า หรือสีน้ําเงิน เท่านั้น
        6.2 นักศึกษาสวมชุดของวิทยาลัยให้เรียบร้อย ปวช.พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจต้องผูกเนคไทให้เรียบร้อย
        6.3 นักศึกษาหญิง รวบผมทั้งศีรษะให้เรียบร้อย ไม่รวบผมครึ่งศีรษะ ไม่ปล่อยผมสยาย ถ้าติดกิ๊ฟหรือมัดผมต้องเป็นสีดํา เท่านั้น อย่าให้ผมด้านหน้าลงมาปิดคิ้วหรือปิดหน้าผาก ไม่สวมใส่เครื่องประดับ สร้อย, ต่างหู สีผม สีปากต้องเป็นสีธรรมชาติ
               นักศึกษาชาย ต้องไม่มีหนวดเครา อย่าให้ผมลงมาปิดคิ้ว หรือปิดหน้าผาก และไม่สวมเสื้อยืดด้านในไม่สวมใส่ เครื่องประดับ สร้อย, ต่างหู
นักศึกษาภาคสมทบบริหารธุรกิจ นักศึกษาหญิงใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ผู้หญิงต้องให้เห็นเข็มและกระดุมชัดเจน นักศึกษาชาย ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและผูกเนคไทสีกรมเท่านั้น ไม่มีลวดลาย สําหรับเข็มติดด้านซ้ายมือ
นักศึกษาภาคสมทบอุตสาหกรรม ใส่เสื้อช็อป ไม่สวมเสื้อยืดด้านใน
        6.4 ไม่สวมเครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องเห็นตราสัญลักษณ์วิทยาลัยชัดเจน
        6.5 เขียนชื่อ - นามสกุล และชั้นเรียนไว้หลังรูปถ่ายอย่างชัดเจน
7. นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิต แต่ต้องการปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนภายในวันที่ 14 มี.ค. 2567

หมายเหตุ :
นักศึกษาที่จะขอใบรับรองสภาพนักศึกษา และใบแสดงผลการเรียนเพื่อไปสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครงาน ให้ ติดต่อขอทําใบรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นคําร้องได้ที่แผนกทะเบียนพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป จะได้ เอกสาร ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มายื่นคําร้อง ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ฝ่ายทะเบียน 10/07/66

รับชมขั้นตอนการขอจบการศึกษา  ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ครับ
   * Info ขั้นตอนการขอจบการศึกษา
   * YouTube ขั้นตอนการขอจบการศึกษา