ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายตำแหน่ง

1. ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ ทางด้านมัลติมีเดีย จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  ทางด้านมัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อ Multimedia สำหรับกิจกรรมต่างๆ 
- มีทักษะด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมผลิตสื่อ Multimedia
- หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือทำงานด้านการผลิตสื่อ Multimedia จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  ทางด้านกราฟิก  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อ Graphic สำหรับกิจกรรมต่างๆ
- มีทักษะด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมผลิตสื่อ Graphic Designer
- หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือทำงานด้านการผลิตสื่อ Graphic Designer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


3. ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ โปรแกรมเมอ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถทางด้านพัฒนาระบบ Web Developer
- มีความสามารถทางด้านพัฒนาระบบ Application Developer
- มีความสามารถทางด้านพัฒนาระบบ Programmer
- มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
- หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือทำงานด้านการเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

4. ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถทางด้าน Microsoft Office เป็นอย่างดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ในการสอนหรืองานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

****************************
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ทุกตำแหน่ง

- มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ
- มีความเคารพต่อกฎหมาย และกฏระเบียบขององค์กร
- มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกง
- มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ และการสอน ในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา “ครู” 
- มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออกที่สามารถนำมาปรับปรุง และพัฒนาระบบระเบียบการเรียนการสอน
- มีความเสียสละ และมีความเมตตา เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การงานและองค์กร
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
- สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


comit

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ