Foreign Language Department
เรียนดี ภาษาเด่น  เน้นความกล้า  รักสามัคคี
NEWS
Welcome back to our college...........Welcome to FL Department
    ขอต้อนรับนักศึกาษาทุกคน กลับสู่ครอบครัวอันแสนอบอุ่น และเปี่ยมไปด้วยความรัก และเมตตา ด้วยความรู้ความชำนาญอันมากยิ่ง...... ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่ไว้วางใจวิทยาลัยฯ และแผนกภาษาต่างประเทศ.....
    ขอให้นักศึกษาทุกคน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ
อย่างเคร่งครัด....และเชื่อฟังครู/อาจารย์ทุกท่าน.... เพื่อก่อให้เกิดสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งยังเป็นพลเมืองที่ดีของ พ่อแม่   ครู/อาจารย์ สังคม ชุมชน และพลเมืองโลกสืบต่อไป....อ.วีระวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


 


มาแล้วจร้ืา.....ประกาศ รับนักศึกษาแผนภาษาต่างประเทศ
รีบ!!!!!!!! มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครับต่างประเทศที่ ...ทพอ(ATCC) กันเถอะ
เราเน้นที่กล้า เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความสามารถของตัวท่านเอง.....
.....................................................................................................................
คำขอบคุณอย่างจริงใจ จากใจหัวหน้า........
                ขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาแผนกภาษาต่างประเทศทุกคนที่ทำให้งานวันวิชาการครั้ง

สถิติเยี่ยมชม

47262

โฆษณา

เชิญชม