สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.

สาขาภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)

      มุ่งพัฒนาการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสารและธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ควบคู่กับการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร และธุรกิจ เช่น  การเป็นมัคคุเทศก์ การประชาสัมพันธ์การนำเสนอด้านธุรกิจ เป็นต้น ควบคู่กับความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมนานาประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นภาษากลางในการสื่อสารสู่สมาคมอาเซียน(AEC)

สำเร็จการศึกษา

      สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี กลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ประกอบวิชาชีพในภาคเอกชนและภาครัฐบาล หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ทั้งยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้