ปรัชญาแผนก

Laughing เรียนดี ภาษาเด่น  เน้นความกล้า  รักสามัคคีEmbarassed