อาจารย์ประจำแผนก

A-V01.jpg   
     อาจารย์วีระวัฒน์ ภควรรณ
   Mr. Weerawat     Pakawan
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
Head of foreign Language Department
อาจารย์พิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
Mrs. Pimpapat   Ittiwattanawong
รองหัวหน้าสาขา วิชาการ และประเมินผล


อาจารย์สร้อยลัดดา  เมษมาน

Mrs. Sroiladda      Mesaman
งานวัดผลประเมินผลและปกครอง  อาจารย์ทัศนีย์ สัมมาทิตย์
Mrs. Tassanee  Sammathit
งานอาคารสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์
 อาจารย์วีรยา  วงศ์ศรีวิวัฒน์
Miss. Weeraya  Wongsriwiwat
งานธุรการ เลขานุการ และกิจกรรม


  อาจารย์กันยารัตน์  ชินะกุล
Miss. Kanyarat     Chinakul
งานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ภายใน และกิจกรรม

  อาจารย์ลำภู   แก่นจันทึก
Mrs. Lampoo  Kaenjantuek
งานประสานงานต่างชาติ การเงิน และแนะแนวประชาสัมพันธ์ภายนอก

Erika Mcclung.JPG


Miss Erika Mcclung
Native English Teacher

Dominic Van Zijl.jpg
Mr.Dominic Van Zijl

Native English Teacher


Zhang Yuxian.JPG

Miss Zhang Yuxian
Native Chinese Teacher

Lyu Yuguang.JPG

Mr. Lyu Yuguang
Native Chinese Teacher