สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ปวส.

สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (Business Foreign Language)

       มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ โดยผสมผสานการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ โดยใช้ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาชีพทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจการค้าเสรีในสมาคมอาเซียน (AEC)และพร้อมก้าวสู่ธุรกิจสากล

สำเร็จการศึกษา

      สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพได้หลากหลายในหน่วยงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม องค์กรธุรกิจ ฯลฯ หรือแระกอบอาชีพส่วนตัว