วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์แผนก

            แผนกภาษาต่างประเทศ มุ่งอบรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศควบคู่คุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการศึกษา