พันธกิจแผนก

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาด้านสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
3. พัฒนาด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม