จุดเด่นแผนก

1. มีทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. มีกิริยามารยาทที่ดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา