ประวัติ

ประวัติแผนกภาษาต่างประเทศ 

            แผนกภาษาต่างประเทศ  ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่เริ่มเปิดสถานศึกษา  เดิมที่รวมในแผนกสามัญสัมพันธ์ และเริ่มก่อตั้งเป็นแผนก เมื่อ ปีพุทธศักราช  2544  จนถึงปัจจุบัน   มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศด้านต่าง ๆ  ให้กับผู้เรียน  ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน  ซึ่งผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ตรงจากการสื่อสารกับอาจารย์ต่างชาติ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ  และมีคณาจารย์ดูแลการเรียนการสอน ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในแผนกภาษาต่างประเทศ รวมไปถึง นักศึกษาแผนกต่างๆ