ATCC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Ayutthaya Technological Commercial College

********************
ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  คลิก

********************
|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา

   
  

ปวช.
 รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
-สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างยนต์
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

ปวส.
 รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง)
-สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)
 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

ผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 035-335-873  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กด 0 
- ติดต่อฝ่ายวิชาการ   ต่อ 132  
- ติดต่อฝ่ายพัฒนาวินัย  ต่อ 199   
- ฝ่ายทะเบียนและการเงิน  ต่อ 107 
- ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่  ต่อ 125 
- งานระบบสารสนเทศ  ต่อ 129 
- Fax:  035-335-873 ต่อ 100 - Email:  atcc@atcc.ac.th


เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

แบบฟอร์มชำระค่าเทอม
• นศ. ภาคปกติ
• นศ. ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา
• ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
• ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ระบบประกันคุณภาพภายใน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
• ตารางการใช้บริการสถานที่
• A:PSIS:
• B:PSIS:
• e-Portfolio
• แผนการจัดการเรียนรู้

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

รอบรั้ววิทยาลัย
ค้นหา 
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 'สาขาช่างอุตสาหกรรม' ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2018-12-03 11:56:27 23 0
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 'สาขาการบัญชี การตลาด ภาษาต่างประเทศ' ด้วยวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันนี้
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2018-12-02 15:14:25 24 0
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 'สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จัดนิทรรศการโชว์ผลงานการเรียนการสอนบางส่วนให้ผู้ปกครองได้รับชม'
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2018-11-28 15:46:40 42 0
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561 ท่าน ดร.สมจิตร ศิริเสนา นำนักศึกษาสาขาระบบขนส่งทางราง จำนวน 44 คน เข้าพบท่านตวง อันทไชยประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ พ.ต.ท.ฐิติพล อ้นหาด เพื่อรับฟังโอวาท
เมื่อ : 2018-11-28 15:33:04 31 0 รอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมกับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (จัดสร้างศาลาการเปรียญ) ณ วัดพันดุง ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เมื่อ : 2018-11-06 09:26:29 117 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอน 'ระบบทวิภาคี สาขาช่างอากาศยาน' ระหว่าง บริษัท ดุ๊กเอวิเอชั่น จำกัด กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
เมื่อ : 2018-11-06 09:23:00 109 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมร่วมกับสถานประกอบการ ด้านอากาศยาน (DUKE AVIATION CO.,LTD) เพื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาช่างซ่อมอากาศยาน
เมื่อ : 2018-11-02 14:41:33 110 0 รอบรั้ววิทยาลัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies) ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
เมื่อ : 2018-11-01 12:04:06 95 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมประจำวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียนธรรมะเพื่อสอบนักธรรมตรี
เมื่อ : 2018-11-01 09:48:55 92 0 รอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหวายเก่า ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อ : 2018-10-31 14:54:17 83 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2018-10-23 09:44:02 111 0 รอบรั้ววิทยาลัย
รุ่นที่ 3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ 'สร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์' (E-Portfolio) วันที่ 18-19 ต.ค.2561
เมื่อ : 2018-10-18 16:29:23 114 0 รอบรั้ววิทยาลัย
รุ่นที่ 2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ 'สร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์' (E-Portfolio)
เมื่อ : 2018-10-17 15:52:56 123 0 รอบรั้ววิทยาลัย

ทั้งหมด


โฆษณา


คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ AMS
• คู่มือ AMS 2016

ค่าธร

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(COM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• สามัญสัมพันธ์
• เลขานุการ
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
• เทคนิคพื้นฐาน

Download.
• LOGO ATCC (PSD)
• แบบชำระค่าเทอม ภาคปกติ
• แบบชำระค่าเทอม ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ผลงานนักศึกษา
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สื่อการสอน
• ATCC.in.th
• ตามรอยเท้าพ่อ
• โทษของบุหรี่
• 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน
• ศูนย์จีนศึกษา
• E-learning

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation
• Brochure Solar Car

ข่าวสารวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2018-09-20 13:48:39 119 0 Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2018-09-05 13:46:20 253 0 Approve
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 1/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2018-09-05 13:39:58 165 0 Approve
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:23:48 292 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-09-05 07:34:45 195 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-06-04 11:04:31 513 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-05-31 14:11:00 344 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า
เมื่อ : 2018-05-31 13:55:24 281 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ด่วน!!!!!!! ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ : 2018-05-08 10:56:55 459 0 ข่าวสาร (Event) Approve
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-01-30 16:08:59 774 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
หลักฐานการสมัครเรียน
เมื่อ : 2017-12-30 22:01:58 3106 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ งานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
เมื่อ : 2017-12-14 20:22:14 597 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
เมื่อ : 2017-09-08 09:37:38 822 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
เปิดรับสมัครครู ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
เมื่อ : 2017-08-31 10:58:25 1061 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
วิทยาลัย รับสมัครคนทำร้านมินิมาร์ท
เมื่อ : 2017-04-25 09:08:28 985 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาบริหารธุรกิจ
เมื่อ : 2017-02-22 09:08:09 894 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาอุตสาหกรรม
เมื่อ : 2017-02-22 09:06:18 674 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

ทั้งหมดCopyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.250441 sec.