ATCC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Ayutthaya Technological Commercial College

********************
ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  คลิก

********************
|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา | ติดต่อเรา

   
  

ปวช.
 รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
-สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างยนต์
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

ปวส.
 รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง)
-สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)
 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (it)

เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

  ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
  ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ระบบประกันคุณภาพภายใน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
  ตารางการใช้บริการสถานที่
  A:PSIS:
  B:PSIS:
  e-Portfolio
  แผนการจัดการเรียนรู้

ค่าธรรมเนียมการเรียน
• ตารางค่าใช้จ่ายนักศึกษาภาคสมทบ
• ตารางค่าใช้จ่ายนักศึกษาภาคปกติ

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(COM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

Download
• คู่มือการดาวน์โหลด ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
• Logo ATCC (PSD)

คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ ATCC AMS
• คู่มือ AMS 2016

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ข่าวสารวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2019-07-11 15:12:20 35 0 Approve
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2019-07-11 15:11:28 28 0 Approve
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
ข่าวสารวิทยาลัย
เมื่อ : 2019-07-11 15:09:39 26 0 Approve
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์สอบภาคกลาง เขต ๑ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-07-11 14:14:51 24 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
หลักฐานการสมัครเรียน
สร้างโดย : ATCC
เมื่อ : 2017-12-30 22:01:58 6661 0 ข่าวสารวิทยาลัย
กำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 2/2561
เมื่อ : 2019-02-10 13:38:55 379 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
เมื่อ : 2018-09-20 13:48:39 515 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:46:20 765 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 1/2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:39:58 510 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-09-05 13:23:48 783 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-09-05 07:34:45 552 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เมื่อ : 2018-06-04 11:04:31 983 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-05-31 14:11:00 794 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

ทั้งหมด


โฆษณา
รอบรั้ววิทยาลัย
ค้นหา 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2019-07-22 08:38:04 7 0
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2019-07-22 08:31:04 11 0
โครงการสืบสารประเพณี กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
เมื่อ : 2019-07-11 13:07:31 33 0
การประชุม คณะศึกษานิเทศก์ การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-07-10 10:14:52 38 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 'สาขาระบบรางรถไฟ'
เมื่อ : 2019-07-08 11:13:56 29 0 รอบรั้ววิทยาลัย
“โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถมาตรฐานวิชาชีพ” การประเมินสมรรถนะด้าน Didital literacy (IC3) การประเมินมาตรฐานอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบ System Analyst(SA) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 233,235 และ 236 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-07-08 10:21:59 29 0 รอบรั้ววิทยาลัย
โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เมื่อ : 2019-07-03 14:06:35 33 0 รอบรั้ววิทยาลัย
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 🚭
เมื่อ : 2019-07-03 09:17:30 31 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-07-03 09:12:16 35 0 รอบรั้ววิทยาลัย
AT ADYPU “ทำไมต้องเรียนที่อินเดีย”
เมื่อ : 2019-07-03 09:00:58 25 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-05-26 21:10:03 189 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-05-20 06:18:46 214 0 รอบรั้ววิทยาลัย
MAC EDUCATIONอบรมการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-04-29 15:38:35 169 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ครูและบุคลากรร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประจำปี 2562
เมื่อ : 2019-04-18 12:30:51 226 0 รอบรั้ววิทยาลัย
รับการตรวจประเมินขอเปิดสาขาใหม่ สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสติกส์
เมื่อ : 2019-04-03 15:09:57 229 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-03-18 15:50:19 322 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมอวยพรวันเกิด ผู้รับใบอนุญาต ดร. สมจิตร ศิริเสนา
เมื่อ : 2019-03-07 09:52:51 291 0 รอบรั้ววิทยาลัย
งานสานสัมพันธ์น้องพี่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน 2561 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 2 ชั้น 5
เมื่อ : 2019-02-22 18:17:46 334 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การตรวจประเมินวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 ณ ห้องรับรองการประเมิน
เมื่อ : 2019-02-13 10:51:57 334 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-02-11 19:56:29 324 0 รอบรั้ววิทยาลัย
โครงการเสริมสร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-02-11 19:51:51 310 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ทัศนศึกษาดูงาน 'วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา'
เมื่อ : 2019-02-04 08:42:39 381 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
เมื่อ : 2019-01-31 10:06:00 358 0 รอบรั้ววิทยาลัย
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่าง 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235 และห้อง 236 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
เมื่อ : 2019-01-31 10:02:55 315 0 รอบรั้ววิทยาลัย
สวัสดีปีใหม่ 2562 กระชับมิตร พาณิชยการ “รุ่นเล้าไก่” 🐔
เมื่อ : 2019-01-23 15:01:47 317 0 รอบรั้ววิทยาลัย

ทั้งหมดCopyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.518613 sec.