Ayutthaya Technological Commercial College.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเพื่อนกับ LINE @ATCC

เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE  @ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์