ATCC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン  

  ログイン     登録 | ポータル     記事検索     フォトアルバム         友達   

Ayutthaya Technological Commercial College

********************
ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน
ค่าธรมเนียมการศึกษา  คลิก

********************
|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา | ข้อมูลอื่นๆ

   
  


เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ทุกสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้ที่จบวุฒิการศึกษา ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า
1.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  1. การบัญชี 2. การตลาด 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาภาษาจีน
2.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   1. เทคนิคเครื่องกล-เทคนิคยานยนต์   2. เทคนิคเครื่องกล-เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง  3. ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง  4. ไฟฟ้า-บำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง   5 . เทคนิคการผลิต-เครื่องมือกล  6. อิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สมัครเรียน ภาคสมทบ >>>คลิกเลย!!!
หลักฐานการสมัครเรียน คลิก

ผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 035-335-873  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กด 0 
- ติดต่อฝ่ายวิชาการ   ต่อ 132  
- ติดต่อฝ่ายพัฒนาวินัย  ต่อ 199   
- ฝ่ายทะเบียนและการเงิน  ต่อ 107 
- ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่  ต่อ 125 
- สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 129 
- Fax:  035-335-873 ต่อ 100 - Email:  atcc@atcc.ac.th


เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

แบบฟอร์มชำระค่าเทอม
• นศ. ภาคปกติ
• นศ. ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา
• ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
• ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ระบบประกันคุณภาพภายใน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
• ตารางการใช้บริการสถานที่
• A:PSIS:
• B:PSIS:
• ระบบ e-Learning

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

รอบรั้ววิทยาลัย
検索 
สถิตินักศึกษาประพฤติดี เข้าแถวคนแรกทุกวัน 'สาขาภาษาต่างประเทศ'
รอบรั้ววิทยาลัย
記事を書く : 2018-09-10 11:19:49 29 0
กรีฑาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่13 'บัวหลวงเกมส์' ณ.สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ทำลายสถิติ 3 รายการ
รอบรั้ววิทยาลัย
記事を書く : 2018-09-10 11:11:51 30 0
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาเรื่อง Get Ready for Digital Transformation ให้กับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 1,2 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0
รอบรั้ววิทยาลัย
記事を書く : 2018-09-07 08:42:10 36 0
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
記事を書く : 2018-08-29 10:40:44 126 0 รอบรั้ววิทยาลัย
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา บุคลากรศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยไป๋เช๋อสาธารณรัฐประชาชนจีนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
記事を書く : 2018-08-29 10:32:06 80 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การประชุมเชิงวิชาการของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และม.ไป๋เซ่อ ประเทศจีน วันที่ 27 สิงหาคม 2561
記事を書く : 2018-08-29 10:24:17 74 0 รอบรั้ววิทยาลัย
27 สิงหาคม 2561 การวิภาคหลักสูตร ขนส่งทางราง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
記事を書く : 2018-08-29 10:00:21 75 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
記事を書く : 2018-08-18 10:32:27 112 0 รอบรั้ววิทยาลัย
8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้มีการตรวจสุขภาพทั้งระบบ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน ดังนั้น ทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะกำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย #ห่วงใยดูแลนักศึกษา
記事を書く : 2018-08-16 11:47:10 67 0 รอบรั้ววิทยาลัย
คณะครูและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคเช้า)
記事を書く : 2018-08-12 08:39:28 70 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และ กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
記事を書く : 2018-08-10 10:43:41 110 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
記事を書く : 2018-07-26 16:48:19 147 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
記事を書く : 2018-07-26 16:42:47 102 0 รอบรั้ววิทยาลัย

もっと


広告


คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ AMS
• คู่มือ AMS 2016

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(COM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• สามัญสัมพันธ์
• เลขานุการ
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
• เทคนิคพื้นฐาน

Download.
• LOGO ATCC (PSD)
• แบบชำระค่าเทอม ภาคปกติ
• แบบชำระค่าเทอม ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ผลงานนักศึกษา
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สื่อการสอน
• ATCC.in.th
• ตามรอยเท้าพ่อ
• โทษของบุหรี่
• ึ70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน
• ศูนย์จีนศึกษา
• E-learning

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation
• Brochure Solar Car

ข่าวสารวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
ข่าวสารวิทยาลัย
記事を書く : 2018-09-20 13:48:39 10 0 Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
記事を書く : 2018-09-05 13:46:20 83 0 Approve
แจ้งกำหนดการดำเนินงานระหว่างปิดภาคเรียน 1/2561
ข่าวสารวิทยาลัย
記事を書く : 2018-09-05 13:39:58 57 0 Approve
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
記事を書く : 2018-09-05 13:23:48 176 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศตารางสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
記事を書く : 2018-09-05 07:34:45 64 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
記事を書く : 2018-06-04 11:04:31 350 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
記事を書く : 2018-05-31 14:11:00 207 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า
記事を書く : 2018-05-31 13:55:24 165 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ด่วน!!!!!!! ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
記事を書く : 2018-05-08 10:56:55 282 0 ข่าวสาร (Event) Approve
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา 2560
記事を書く : 2018-01-30 16:08:59 650 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
หลักฐานการสมัครเรียน
記事を書く : 2017-12-30 22:01:58 2143 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ งานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
記事を書く : 2017-12-14 20:22:14 477 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
記事を書く : 2017-09-08 09:37:38 708 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
เปิดรับสมัครครู ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
記事を書く : 2017-08-31 10:58:25 922 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
วิทยาลัย รับสมัครคนทำร้านมินิมาร์ท
記事を書く : 2017-04-25 09:08:28 859 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาบริหารธุรกิจ
記事を書く : 2017-02-22 09:08:09 792 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาอุตสาหกรรม
記事を書く : 2017-02-22 09:06:18 590 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

もっとCopyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

ポリシー | デベロップメント
Generated 1.085127 sec.