ATCC | メンバー    カレンダー   

 | ログイン  

  ログイン     登録 | ポータル     記事検索     フォトアルバム         友達   

Ayutthaya Technological Commercial College

----------------***---------------
ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน คลิก
----------------***---------------
|ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ | บุคลากรแยกตามสาขาวิชา | ข้อมูลอื่นๆ

   
  


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
นักศึกษาและผู้ปกครองมารายงานตัว เวลา 07:30 - 08:00 น. ณ อาคาร 2
แต่งกายชุดพละของวิทยาลัยฯ
เปิดเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2561


เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช., ปวส. สมัครเรียน ภาคปกติ คลิกเลย!!!
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาที่เปิดสอน  1. การบัญชี  2. การตลาด  3. ภาษาต่างประเทศ  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาที่เปิดสอน  1. ช่างยนต์  2. ช่างไฟฟ้ากำลัง  3. ช่างกลโรงงาน  4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาที่เปิดสอน  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้ที่จบวุฒิการศึกษา ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า
1.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  1. การบัญชี 2. การตลาด 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาภาษาจีน
2.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   1. เทคนิคเครื่องกล-เทคนิคยานยนต์   2. เทคนิคเครื่องกล-เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง  3. ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง  4. ไฟฟ้า-บำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง   5 . เทคนิคการผลิต-เครื่องมือกล  6. อิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคทวิภาคี ทุกสาขาวิชา
สมัครเรียน ภาคทวิภาคี >>>คลิกเลย!!!

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ทุกสาขาวิชา
สมัครเรียน ภาคสมทบ >>>คลิกเลย!!! ติดต่อ คุณเพชรรดา โทร. 035-335-873 ต่อ 120

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ดาวโหลดเอกสาร ค่าใช้จ่ายระดับ ปวช.  
ดาวโหลดเอกสาร ค่าใช้จ่ายระดับ ปวส. ภาคปกติและภาคทวิภาคี
*ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปวส. ภาคทวิภาคี ทุกสาขาวิชา เสียค่าธรรมเนียมการเรียนเหมือนกับภาคปกติ
ดาวโหลดเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคทวิภาคี 1+1.5 ปี สาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชา ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สาขางาน ซ่อมบำรุงทางรถไฟ
2. สาขาวิชา บำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
3. สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 
หลักฐานการสมัครเรียน คลิก

ผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 035-335-873  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กด 0  - ติดต่อฝ่ายวิชาการ   ต่อ 132  - ติดต่อฝ่ายพัฒนาวินัย  ต่อ 199   - ฝ่ายทะเบียนและการเงิน  ต่อ 107 - ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่  ต่อ 125 - สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 129 - Fax:  035-335-873 ต่อ 100 - Email:  atcc@atcc.ac.th


รอบรั้ววิทยาลัย
検索 
พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๑ เพื่อมอบแก่โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
記事を書く : 2018-03-22 14:30:38 45 0
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ พิธีมอบเข็ม 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
รอบรั้ววิทยาลัย
記事を書く : 2018-03-13 21:51:48 59 0
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒
รอบรั้ววิทยาลัย
記事を書く : 2018-03-12 21:00:21 137 0
การประชุมสัมมนาในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 'การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี'
記事を書く : 2018-03-12 20:52:10 35 0 รอบรั้ววิทยาลัย
คณะครูและนศ.ระบบรางรถไฟ เข้าพบนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
記事を書く : 2018-03-12 20:45:37 31 0 รอบรั้ววิทยาลัย
นักศึกษาระบบราง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
記事を書く : 2018-03-12 20:40:36 32 0 รอบรั้ววิทยาลัย
งานสานสัมพันธ์น้องพี่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 2 ชั้น 5
記事を書く : 2018-02-23 23:28:50 105 0 รอบรั้ววิทยาลัย
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
記事を書く : 2018-02-21 16:24:05 96 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมวันวิชาการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ATCC Academic Fair 9 ชุดที่ 2
記事を書く : 2018-02-19 21:32:54 170 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมวันวิชาการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ATCC Academic Fair 9 ชุดที่ 1
記事を書く : 2018-02-19 21:22:39 184 0 รอบรั้ววิทยาลัย
กิจกรรมวันวิชาการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ATCC Academic Fair 9
記事を書く : 2018-02-19 21:12:03 138 0 รอบรั้ววิทยาลัย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบโครงการนักศึกษา ณ ห้องสัมนา 1
記事を書く : 2018-02-10 13:22:47 178 0 รอบรั้ววิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครองเผื่อการเตรียมตัวเดินทางเข้าเรียนที่ Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน
記事を書く : 2018-02-08 22:26:25 93 0 รอบรั้ววิทยาลัย

もっと


เรียนสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ทางวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วม เป็นเพื่อนกับ LINE@ ATCC ตามลิ้งค์ หรือ Scan QR LINE@ ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

แบบฟอร์มชำระค่าเทอม
• นศ. ภาคปกติ
• นศ. ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา
• ระบบ AMS (สำหรับผู้ปกครอง)
• ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ระบบประกันคุณภาพภายใน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
• ตารางการใช้บริการสถานที่
• A:PSIS:
• B:PSIS:
• ระบบ e-Learning

งานประกันคุณภาพ
• รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
• คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
• หลักสูตร ปวช.56
• หลักสูตร ปวช-ปวส. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
• หลักสูตร ปวส.2557

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
• Data Management Center (DMC)
• ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
• มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556

ข่าวสารวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 (ATCC Academic Fair 9) ปีการศึกษา 2560
ข่าวสารวิทยาลัย
記事を書く : 2018-01-30 16:08:59 360 0 Approve
หลักฐานการสมัครเรียน
ข่าวสารวิทยาลัย
記事を書く : 2017-12-30 22:01:58 1074 0 Approve
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ งานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ข่าวสารวิทยาลัย
記事を書く : 2017-12-14 20:22:14 182 0 Approve
ด่วน!!! ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง
記事を書く : 2017-10-01 10:25:21 608 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
記事を書く : 2017-09-08 09:37:38 483 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
เปิดรับสมัครครู ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
記事を書く : 2017-08-31 10:58:25 564 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
วิทยาลัย รับสมัครคนทำร้านมินิมาร์ท
記事を書く : 2017-04-25 09:08:28 601 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 สายวิชาบริหารธุรกิจ
記事を書く : 2017-02-22 09:08:09 550 0 ข่าวสารวิทยาลัย Approve

もっと


広告


คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์
• คู่มือการใช้งานระบบ AMS
• คู่มือ AMS 2016

เว็บไซต์แผนก
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(COM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)
• ภาษาต่างประเทศ
• การบัญชี
• การตลาด
• สามัญสัมพันธ์
• เลขานุการ
• ช่างยนต์
• ช่างกลโรงงาน
• ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
• เทคนิคพื้นฐาน

Download.
• LOGO ATCC (PSD)
• แบบชำระค่าเทอม ภาคปกติ
• แบบชำระค่าเทอม ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ)

ผลงานนักศึกษา
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สื่อการสอน
• ATCC.in.th
• ตามรอยเท้าพ่อ
• โทษของบุหรี่
• ึ70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน
• ศูนย์จีนศึกษา
• E-learning

วารสารออนไลน์
• ++วารสารศิษย์เก่า
• ++ATCC MOU
• Thai-Chinese Education Coorperation
• Brochure Solar Car


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

ポリシー | デベロップメント
Generated 0.874555 sec.