ปรัชญาโรงเรียน /คติพจน์ 
 
 
<<<<<<<<   ความหมายของปรัชญาโรงเรียน   >>>>>>>>
 
     
   เรียนดี       หมายถึง    
          นักเรียนได้ศึกษาความรู้และฝึกทักษะเต็มตามศักยภาพสามารถนำความรู้ความสามารถ
ไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ

          ประพฤติเด่น       หมายถึง
          
มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

          เป็นกีฬ้า       หมายถึง
      
    ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างด้านพลานามัย ให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทางด้านจิตใจ และมีสุขภาพสมบูรณ์

          พัฒนาสังคม       หมายถึง
       
   โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรม ด้านสังคม และช่วยเหลือชุมชน 
<<<<<<<<    คติพจน์   >>>>>>>>
 

                                  ปญฺญา  นรานํ   รตนํ


                                  ปัญญาเป็นเครื่องประดับสำหรับคนดี


 
http://www.atcs.ac.th/atcs52/del_putya.php

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม

โหวตให้แล้วนะ ไปโหวตให้บ้างซิตั้งโดย : nawadon
11 ปี ที่ผ่านมา

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Paiboon

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ