ประวัติรร.เทคนิคพณิชยการอยุธยา

 
     โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา (AYUTTHAYA TEXGNICAL COMMERCIAL SCHOOL) เดิมชื่อ “โรงเรียนพณิชยาการอยุธยา” ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2521 เปิดทำการสอนหลัก สูตร 3 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี นางสาวสมจิตร ศิริเสนา เป็นผู้รับใบ อนุญาต และผู้จัดการ

            เดิมอาคารเรียนมีลักษณะเป็นอาคารชั่วคราวได้รับการปรับปรุง เรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2524 โรงเรียนฯจึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2520 เป็น 2524 ของกรมอาชีวศึกษา และในปีเดียวกันได้ เปิดทำการสอน 2 รอบ มีนักศึกษาจำนวนสี่พันเศษ จึงได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรทั้งหมด และมีการสร้างอาคารเรียน เพิ่ม ดังสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ปี พ.ศ. 2525 ได้ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)สาขาวิชาการ บัญชีและการตลาด ในภาคเช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการในภาคบ่าย และเปลี่ยนชื่อโรง เรียนเป็น“โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา” 

ปี พ.ศ. 2527 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อีก 1 สาขาวิชา คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนฯได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 2 ระดับ คือ ปวช.และปวส. จากเดิมซึ่งใช้หลักสูตร ของกรมอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และ ขอเพิ่มหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวท. โดยสรุปมีหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนนี้ รวม 2 หลักสูตรด้วยกัน

ปี พ.ศ. 2533 ขออนุญาตเปิดสอนสายวิชา ช่างอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 หลักสูตร รวม 2 สาขาวิชา คือ แผนกช่างกล โรงงาน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. รวมทั้งบริหารธุรกิจ มีห้องเรียน 32 ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. 2537 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2538 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์-เทคนิคยานยนต์

ปี พ.ศ. 2540 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และช่างอิเล็กทรอนิคส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2541 ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชย กรรมสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์


 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม

โหวตให้แล้วนะ ไปโหวตให้บ้างซิตั้งโดย : nawadon
11 ปี ที่ผ่านมา

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Paiboon

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ