ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา
เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาทางด้าน Programmer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถทางด้าน Programmer หรือเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

*หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา มัลติมีเดีย ,กราฟิกดีไซน์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีบุคลิกภาพดี   สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ
- มีความเคารพต่อกฎหมาย และกฏระเบียบขององค์กร
- มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกง
- มีความขยันในหน้าที่การงาน ในฐานะทำงานครู
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น ที่สามารถนำมาปรับปรุง และพัฒนาระบบ ระเบียบการเรียนการสอน
- มีความเสียสละ และมีความเมตตา เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น
- มีความเคารพในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- สามารถเริ่มงานได้ทันที


ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล atcc@atcc.ac.th หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC