ATCC Article


โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)
หลักการและเหตุผล เนื่องจากแนวโน้มของโลกที่จะก้าวไปสู่สังคมที่สะอาดมากขึ้น ระบบการขนส่งและการพัฒนาด้าน ยานยนต์ได้ถูกมีแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ในอนาคตดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ร่วมกับสถาบันยานยนต์เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มีองค์ ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนา เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตใช้สอนนักศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในด้าน บริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ไฟฟ้า ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ,วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงได้ท าการจัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้า (EV Technologies)

รายละเอียดโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)

คลิกสมัคร เข้าอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


ATCC
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.029039 sec.