โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)

หลักการและเหตุผล เนื่องจากแนวโน้มของโลกที่จะก้าวไปสู่สังคมที่สะอาดมากขึ้น ระบบการขนส่งและการพัฒนาด้าน ยานยนต์ได้ถูกมีแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ในอนาคตดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ร่วมกับสถาบันยานยนต์เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มีองค์ ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนา เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตใช้สอนนักศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในด้าน บริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ไฟฟ้า ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ,วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีและ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงได้ท าการจัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้า (EV Technologies)

รายละเอียดโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies)

คลิกสมัคร เข้าอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technologies) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ