หลักสูตรที่เปิดสอน และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2563

การรับสมัคร
       สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน (ไม่หยุด วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 2 สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่

***กรณีสมัครพร้อมมอบตัว ให้นำผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทำการแทน มาในวันที่มอบตัว

รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

        - สาขาวิชาการบัญชี
        - สาขาวิชาการตลาด
        - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
        - สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
        - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
        - สาขาวิชาช่างยนต์

คุณสมบัตรของผู้สมัครเรียน
        รับผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่เกิน 25 ปีในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคปกติ / ภาคทวิภาคี / ภาคสมทบ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

        - สาขาวิชาการบัญชี
        - สาขาวิชาการตลาด
        - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง)
        - สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้าก าลัง)
        - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
        - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)

คุณสมบัตรของผู้สมัครเรียน
        รับผู้จบ ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
       1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เรียนและบิดา – มารดา (อย่างละ 2 ฉบับ)
       4. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (นำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป)
       5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถ้ามี)

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา 2563
       Click Download File รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ATCC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ATCC