ATCC Article


หลักฐานการสมัครเรียน
การรับสมัคร
       สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน (ไม่หยุด วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 2 สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่

***กรณีสมัครพร้อมมอบตัว ให้นำผู้ปกครอง บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทำการแทน มาในวันที่มอบตัว


รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์- สาขาวิชาช่างยนต์

คุณสมบัตรของผู้สมัครเรียน

จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่เกิน 25 ปีในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้ปกครอง บิดา-มารดา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เรียนและบิดา – มารดา (อย่างละ 2 ฉบับ)
4. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (นำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป)
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเองและบิดา มารดา (ถ้ามี)

วท.เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาหรือ พาณิชย์นอก ATCC เปิดรับ ปวส.ภาคสมทบ หลักสูตร 2 ปี สมัครและมอบตัวจ่าย 2,900.- ที่เหลือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ จนจบ รับผู้จบ.ปวช/ม.6 เรียนต่อสาย..บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ไอที

สมัครเรียนในเทอมที่ 2/2561
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 61
เริ่มเรียน เดือน พฤศจิกายน 61
เปิดเฉพาะ การบัญชี ภาคสมทบและ ระบบขนส่งทางราง ภาคปกติเทอม 2 ใน 2 สาขานี้เท่านั้น

====================
ส่วนสาขาอื่นๆ เปิดรับทุกสาขาในปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร 1 มค 62 เป็นต้นไปหรือสามารถสมัครออนไลน์ไว้ได้
====================


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


ATCC
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Copyright©ATCC2011
เลขที่ 94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.0-3533-5873 Fax. 0-3533-5873 ต่อ 100 Email: atcc@atcc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.028910 sec.