ผลงาน

ปีการศึกษา 2553

   1.เหรียญทองแดง ผลงานวิจัยในชั้นเรียน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาชีพ ระดับภาคกลาง