ประวัติครูผู้สอน

 

                   ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ           นางสาวนันทิชา   ลอยเกตุ                                ตำแหน่ง                ครูผู้สอน       

สถานศึกษา          โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา     

อำเภอ    พระนครศรีอยุธยา              จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา           รหัสไปรษณีย์      13000

เกิดวันที่   02       เดือน   มกราคม    พ.ศ.  2528             เกษียณอายุราชการ  พ.ศ.       –

สัญชาติ   ไทย      เชื้อชาติ                  ไทย                        ศาสนา                   อิสลาม

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่    13/1    หมู่ที่     2       ถนน          -         ซอย         -           ตำบล      ลุมพลี

อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  

โทรศัพท์  035-231705   โทรศัพท์มือถือ   081-7599180

ชื่อบิดา                   นายฟี             พะบาลี                      อาชีพ                     -

ชื่อมารดา              นางประจวบ    ลอยเกตุ                     อาชีพ                     -

ชื่อคู่สมรส                                            -                              อาชีพ                     -

 

 เริ่มรับราชการตำแหน่ง     ครูผู้สอน                               ระดับ/ขั้น                              -

สังกัด     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (สช.)       กรม        -        กระทรวง  ศึกษาธิการ

วันที่       1  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.   2550   อายุ    4  ปี   4   เดือน      วัน     -

สมาชิกครุสภาเลขที่    50109000501293  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

หมายเลขประจำตัวสมาชิก ชพค.  เลขที่                       -              ชพส.  เลขที่                          -

ค่าปะกันชีวิต/ประกันภัยกับบริษัท         1.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์    (AIA) กรมธรรม์เลขที่  T126839317

ความสามารถพิเศษ

1.  ด้านคอมพิวเตอร์

2.  พิมพ์ดีดไทย  -  อังกฤษ

3.  ตกแต่งผ้าประดับโต๊ะ

4.  เย็บปักถักร้อย  , ประดิษฐ์ดอกไม้ถุงน่องใยไหม

5.  วอลเล่ย์บอล  , บาสเกตบอล