ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสุภาวรัตน์  ภุมมาลี

ชื่อเล่น  อาจารย์จ๋า

BirthDay  20 ธันวาคม 2523

สถานที่โปรด  ทะเล้ ทะเล