ประเภทวิชาศิลปกรรม

ปวช. ภาคปกติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   
- สาขาการถ่ายภาพ และมัลติมีเดีย