รายละเอียดการสมัครเรียน

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปวช.

ค่าสมัคร และมอบตัวเข้าเรียน

ภาคปกติ (กรณีประสงค์ใช้ทุนตนเอง)
ภาคปกติ (ทุนเรียนฟรี)
หลักฐานการสมัครเรียน
 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปวส. (ภาคปกติ)

ค่าสมัคร และมอบตัวเข้าเรียน
ภาคปกติ (กรณีจบจากสถานศึกษาอื่น)
ภาคปกติ (โปรโมชันศิษย์เก่า ATCC กรณีจบ ปวช.)
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปวส. (ภาควันอาทิตย์)

ภาคปกติ (ทุนเรียนฟรี)

หลักฐานการสมัครเรียน