การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2564

  [ Update วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ]
 

  ประเภทวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ช่างอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การประกวดร้องเพลงไทย

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน  

[ Update วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ]
  [ สรุปรายวิชา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ทช.1) ]
  [ แผนงานการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ]
  [ กำหนดการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพUpdate วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
  [ แบบบันทึกการคัดกรอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ]
  [ สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ]
  [ แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ]

 

ตารางการแข่งขัน  

[ Update วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ]
[ ตารางการแข่งขันสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ]
[ ตารางการแข่งขันสาขา ช่างยนต์ , ช่างอิเล็กทรอนิก , ช่างไฟฟ้า , เทคนิคพื้นฐาน ]
[ ตารางการแข่งขันสาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก  ] Update วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
[ ตารางการแข่งขันสาขา การประกวดร้องเพลงไทยUpdate วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

 
รายวิชาที่จัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
มีรายวิชาดังต่อไปนี้  [Download file [.pdf]  หรือ ลิ้งสำรอง[ Update วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ]
[กรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน] ปิดรับสมัคร
     
     
 
รายวิชางานจักรยานยนต์ สถานที่และวัน ในการจัดการแข่งขัน [คู่มือการสมัคร]
1. สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แข่งขัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
2. สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี แข่งขัน 9 กุมภาพันธ์ 2565
     
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่การแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา [กรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน]
     
 
ให้ส่งสลิปการโอน หรือรูปถ่ายใบนำฝากที่ระบุวันที่ เวลา ที่ชัดเจน พร้อมระบุว่าเป็นรายการใด
บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 6570000256
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  สาขา ถนนโรจนะ (อยุธยา)
[ส่งหลักฐานการโอนเงิน
     
 
วิชาและข้อสอบ รายชื่อวิชาที่จัดการแข่งขันและรายละเอียดของแต่ละวิชา พร้อมข้อสอบ
[ข้อมูลจากเว็บไซต์ส่วนกลาง อี.เทค] (อัพเดท : 10/01/2565 สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท) [อ่านเพิ่มเติม]
 
 
 

รายละเอียดการแข่งขันจากเว็บไซต์ส่วนกลาง