ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทุกท่านที่ได้รับการประเมินผลงานวิจัย ในงานประกวดแข่งขัน  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 13  ปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     
นางสาวรชนิรมณ์  หฤทัย
ผลงานวิจัย ระดับ ดีมาก
  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
 ผลงานวิจัย ระดับ ดี
  นายนุฒิโชค  สุดจะคอย
ผลงานวิจัย ระดับ ดี
  นางสาวกรรณิการ์  นัยผ่องศรี
ผลงานวิจัย ระดับ ผ่าน