กรณีนักศึกษาทำบัตรหาย

กรณีนักศึกษาทำบัตรหาย
1. นักศึกษาติดฝ่ายทะเบียน และการเงิน
2. ชำระค่าทำเนียมการทำบัตร
3. ติดต่อหน่วยงาน เพื่อ ออกบัตรนักศึกษาใหม่ทดแทน