กรณีนักศึกษาทำบัตรหาย

กรณีนักศึกษาทำบัตรหาย
1. นักศึกษาขอ "ใบคำร้องทั่วไป" ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
2. เขียน "ใบคำร้องทั่วไป" ให้เรียบร้อย
3. นักศึกษาและครูที่ปรึกษาเซ็นต์ชื่อรับทราบใน "ใบคำร้องทั่วไป" ให้เรียบร้อย
4. ยื่น "ใบคำร้องทั่วไป" ที่ อาคาร 3 ชั้น 3 หรือ อาคาร 2 ชั้น 3 ติดต่อ อาจารย์อีฟเวอลีน ชอง หรือ อาจารย์ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
5. นำ "ใบคำร้องทั่วไป" ยื่นกับธนาคารกสิกรไทย สาขาเจ้าพรหม